ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.4.06

Systémová integrace 2006

A je to opět tady! Mnozí z nás ještě ani nestačili prostudovat sborník z 13-té konference SI 2005 a je tu pozvánka na 14-tý ročník. Ročníku 2005 se účastnilo 574 účastníků z 274 organizací z toho: 44% patřilo mezi uživatele IS/ICT, 48% bylo ze segmentu dodavatelů IS/ICT a 8% bylo ze škol a universit. Se závěry SI 2005 se můžete seznámit na webové stránce: http://si.vse.cz/archiv/si2005.asp.
Systémová integrace začala již v roce 1993 jako akce VŠE a od roku 1995 je jedním z jejich hlavních pořadatelů Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI).
Za 13 let vývoje se konference stále více posouvá do sféry praktické a aplikační, protože je stále více zřetelnější úloha praxe i v oblasti výzkumu. Posláním konference je ukázat rychlé a efektivní cesty nasazení nových informačních a komunikačních technologií pro zvýšení výkonnosti a úspěšnosti našich podniků.

Letošní konference je tématicky zaměřena na to, „JAK PODNIKAT A ŘÍDIT s podporou informačních technologií.“ Programový výbor konference definoval pro letošní ročník 9 programových sekcí, které odpovídají nejfrekventovanějším skupinám problémů, s nimiž se podniky v oblasti informatiky potýkají.
Letos poprvé je zařazeno i pracovní setkání - Workshop - na téma Webové služby a SOA. Koná se v předvečer konference. Workshop, jako jeden z bloků konference, se zaměří na zhodnocení současného stavu standardizace a aplikací založených na webových službách. Je určen především pro pracovníky ICT, kteří se na oblast webových služeb orientují (nebo o této orientaci uvažují), stejně tak pro CIO za účelem zhodnocení potenciálu webových služeb.
Workshop by měl být zameřen na následující otázky:
- Jaké jsou přínosy a otevřené problémy SOA (Service Oriented Architecture)?
- Jaký je současný stav standardizace webových služeb?
- Jaké jsou praktické zkušenosti s tvorbou aplikací na základě webových služeb?
- Jaké jsou vývojové metodiky pro webové služby?
- Jaký lze očekávat vývoj v oblasti webových služeb?
Více se o workshopu dozvíte na adrese:
http://si.vse.cz/p_bloky.asp?zalozka=W1
Program konference je zaměřen na zprostředkování znalostí a zkušeností z řízení podniků a institucí s podporou moderních informačních a komunikačních technologií v následujících oblastech:
IS/ICT jako zdroj konkurenceschopnosti
Blok je zaměřený na otázky, jak konkurenceschopnost a konkurenční výhody vzhledem k informatice klasifikovat, plánovat, posuzovat a jak informatiku řídit směrem k jejich dosažení. Blok je určen pro manažery firem všech odvětví, ředitele informatiky analytiky a konzultanty v oblasti efektivnosti a konkurenceschopnosti podniku.
Měření nákladů, výkonu a efektivnosti podnikové informatiky
Blok bude zaměřen na prezentaci nových přístupů k měření podnikové informatiky. Cílem bude diskutovat možnosti a přístupy k měření nákladů, výkonu a efektivnosti - zejména ve vztahu k aktuálním možnostem využití benchmarkingu. Blok je určen zejména pro manažery či ředitele informatiky podniků a úřadů veřejné správy a pro všechny, kteří potřebují znát odpovědi na otázky týkající se pracovníků interního controllingu, CFO, analytiky a konzultanty v oblasti efektivnosti a nákladů podnikové informatiky apod.
Řízení podnikové informatiky
Blok je zaměřen na aktuální problémy řízení informatiky a na metody a nástroje, které v řízení informatiky mohou pomoci. Blok je cílen na manažery informatiky v organizaci, na zákazníky podnikové informatiky a na dodavatele řešení pro podporu řízení IS.
Právo a IT
Veřejnoprávní aspekty podnikání v IS/ICT aneb co má znát a umět podnikatel, aby neporušil zákony?
Byznys procesy, legislativa a IS/ICT
Blok je zaměřen na to, jak je možné propojit byznys procesy se systémy podnikových řídicích dokumentů a podporou ze strany IS/ICT. Je určen pracovníkům, kteří navrhují a optimalizují byznys procesy, sledují normy jakosti, kontrolují dodržování právních předpisů a současně řeší problematiku IS/ICT.
Požadavky výrobních a logistických podniků na IS/ICT a služby systémové integrace
Blok bude zaměřen na nové cesty řešení zakázkové a procesní výroby a souvisejících logistických procesů s důrazem na aplikaci moderních ICT technologií (RFID, mobilní přístup), využití moderních řídících metod a specifik služeb systémové integrace v dodavatelsko-odběratelských sítích. Určen je pro ty, koho zajímá diskuze o trendech v požadavcích podniků na implementační a servisní služby v oblasti IS/ICT.
Management bezpečnosti informačního systému
Blok se soustředí na posouzení vhodných forem řešení managementu bezpečnosti a jeho sladění s vnitřními procesy organizací. Blok je určen pro vrcholové manažery organizací, CIO, bezpečnostní manažery organizací soukromého sektoru i veřejné správy a bezpečnostní referenty organizací.
Změny informatiky ve veřejné správě a eGovernment
Blok je zaměřen na nové přístupy k využívání ICT ve veřejné správě a na jejich vliv na kvalitu a efektivnost poskytovaných služeb obyvatelstvu/firmám.
Lidské zdroje v ICT
Blok je zaměřený na současné a očekávané nároky na znalosti různých typů manažerských a informatických profesí a na očekávané změny počtu pracovníků jednotlivých informatických profesí v různých oblastech světa. Blok je určen zejména těm, kteří se na úrovni podniku, resp. státu zabývají problematikou lidských zdrojů a vysokým školám, které připravují budoucí informatiky.
Podle pořadatelů je konference určena především pro:

- manažery podniků a institucí hledající v ICT konkurenční výhodu a usilující o efektivnější informační systém organizace
- ICT manažery, kteří chtějí zlepšit řízení vývoje a provozu IS/ICT své organizace dodavatele ICT hledající jak nejlépe vyjít vstříc požadavkům trhu informatických služeb a produktů.
Konference Systémová integrace je konferencí s tradicí. Představuje neformální inventuru dosažené úrovně poznání za uplynulé období a odborně fundovaný výhled na nejbližší budoucnost v celé široké oblasti ICT. Není se proto co divit, že se podařilo dosáhnout velkého úspěchu, kterým je zařazení konference SI 2006 do programu organizace IFIP (International Federation for Information Processing), která certifikuje a doporučuje prestižní mezinárodní konference.

Poslání IFIP je na vlastním portálu charakterizováno takto – cituji:
IFIP is a non-governmental, non-profit umbrella organization for national societies working in the field of information processing. It was established in 1960 under the auspices of UNESCO as an aftermath of the first World Computer Congress held in Paris in 1959. Today, IFIP has several types of Members and maintains friendly connections to specialized agencies of the UN system and non-governmental organizations. Technical work, which is the heart of IFIP's activity, is managed by a series of Technical Committees.IFIP the leading multinational, apolitical organisation in Information & Communications Technologies and Sciences, recognised by United Nations and other world bodies. Represents IT Societies from 55 countries or regions, covering all 5 continents with a total membership of over half a milion. Links more than 3500 scientists from Academia and Industry, organised in 97 Working Groups reporting to 13 Technical Committees. Sponsors 100 conferences yearly providing unparalleled coverage from theoretical informatics to the relationship between informatics and society including hardware and software technologies, and networked information systems“ Více se o IFIP můžete dozvědět na adrese: http://www.ifip.org/
Příprava konference je v rukou zkušených profesionálů a všechno nasvědčuje tomu, že půjde i v roce 2006 o jednu z nejvýznamnějších odborných akci v oblasti ICT v ČR a SR.